Stáhnout odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží

JAK MÁM PŘI ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY POSTUPOVAT?
PŘEPRAVA ZBOŽÍ ZPĚT

Zásilka, která byla doručena prostřednictvím přepravní společnosti: PPL, GEIS a GLS při odstoupení od kupní smlouvy musí být vrácená odesílateli v původní krabici (případně nové krabici stejných rozměrů). Vrácené zboží pečlivě zabalte, vložte do krabice společně s vyplněným a podepsaným odstoupením od kupní smlouvy. V případě, že zásilku odešlete pouze ve ve fólii, budeme účtovat poplatky za balík a – typ dle aktuálního ceníku příslušné přepravní společnosti

Povolené rozměry PPL 35x35x95, 60x60x100, 60x60x120

Povolené rozměry Geis 35x35x160 max

Povolené rozměry GLS 35x35x140 max

Při odstoupení od smlouvy je důležité dodržet 14 denní lhůtu uvedenou výše, ve které musí být internetový obchod informován o Vašem úmyslu od smlouvy odstoupit. Doporučujeme proto nám nejlépe elektronickou poštou na adresu info@panmatraci.cz zaslat v této lhůtě vyplněný formulář odstoupení od smlouvy a poté máte 14dní na doručení zakoupeného zboží (poštou/osobně) na naši provozovnu. K vracenému výrobku vždy přiložte kopii formuláře Odstoupení od smlouvy nebo dopis obsahující všechna fakta požadovaná ve formuláři. Doporučujeme, aby zboží bylo v původním obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) V případě dárkových předmětů (dárky zdarma…) musí být navráceno i toto zboží. Žádáte-li odstoupení od smlouvy, dbejte na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť velmi často dochází k znehodnocení tohoto obalového materiálu. Zboží posílejte poštou nebo osobně předejte na adrese naší provozovny: DDF STUDIO s.r.o Na Kopci 426/1b Dolní Suchá 735 64 Havířov (otevírací doba v pracovní dny 9-20h) V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku. Takové zásilky nebudeme přebírat.

CO SE BUDE DIT PO PŘIJETÍ ZBOŽÍ?
Vrácené zboží zkontrolujeme, zda nedošlo ke snížení hodnoty zboží jeho používáním v míře vyšší, než je nutná k obeznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Podle výkladu evropské komise (str. 70, čl. 47) má spotřebitel právo si zboží vyzkoušet jen takovým způsobem, jaký by byl umožněn v prodejně. Pokud k takovému snížení hodnoty došlo, odpovídá za toto spotřebitel a vrácená částka bude o částku snížení hodnoty ponížena. Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením výše, se produkt, který je rozbalený z ochranné folie nebo který byl používán, považuje za zboží se sníženou hodnotou. Případy posuzujeme vždy individuálně, orientačně za rozbalenou folii odečítáme 10%-20% hodnoty zboží a dále poměrně podle množství chybějícího obsahu. Peněžní prostředky vám budou vyplaceny způsobem zvoleným ve formuláři Odstoupení od kupní smlouvy nejpozději do 14 dnů od oznámení odstoupení od smlouvy. Výplata může být pozdržena v případě, že spotřebitel v této době zboží nevrátí obchodníkovi na adresu uvedenou výše nebo neprokáže, že tak učinil.
OD 1. LEDNA 2018 VEŠEL V PLATNOST NOVÝ OBČANSKÝ ZAKONÍK Č. 89/2012
§ 1829 (1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li okupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebosmlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. (2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel. § 1831 (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834. § 1832 (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů g) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

DÁREK K NÁKUPU ZDARMA

UVED'TE KÓD DO POZNÁMKY:
DAREK
*Akce platí pouze na první objednávku.
close-link
X Zavřit

Vaše objednávka byla úspešně přijata.
Na uvedený email obdržite potvrzení.
Číslo Vaše objednávky:
var_dump
support

Máte nějaký dotaz?

Zanechte své telefonní číslo a my se Vám ozveme!


Děkujeme!

Ozveme se Vám během 2 hodin!