Stáhnout Obchodní  podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost jako prodávající a na straně druhé je kupující

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „OP“) vymezují a upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost LA SUA s.r.o., se sídlem Na Kopci 426/1b, Dolní Suchá, 735 64 Havířov, IČ: 03050785, zapsaná ve veřejném rejstříku právnických osob vedeném Krajským soudem v Ostravě a kupujícího – spotřebitele (dále jen „kupující„ anebo „spotřebitel“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztah se řídí podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a je-li stranou obchodního vztahu spotřebitel, pak i zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Kupujícím je občan, podnikatel a/nebo právnická osoba. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a kupní smlouva je podle § 1810 a násl. obč. zák. uzavírána mimo obchodní prostory (prodejny) prodávajícího. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi OP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy (objednávky). Kupující předložením objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání (předložení) objednávky prodávajícímu. Projeví-li kupující zájem, zavazuje se mu prodávající zaslat OP jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu nebo kopii OP obdrží při předložení objednávky prodávajícímu v jeho prodejně.
KUPNÍ SMLOUVA
Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky zboží kupujícím umístěného prodávajícím na internetové stránce www.panmatraci.cz s tím, že kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a potvrzením objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na email, z něhož byla objednávka odeslána nebo na zadaný email, na vznik smlouvy (smluvního vztahu) však toto potvrzení nemá vliv. Uzavřenou smlouvu, včetně dohody o ceně lze měnit nebo rušit pouze na základě dodatečné dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si však vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že zboží se již nedodává nebo nevyrábí nebo se o více jak 10% zvýšila cena dodavatele (výrobce) zboží objednaného kupujícím. Smluvní vztahy a případné spory, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny obecnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje i objednávka potvrzená prodávajícím. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně 2 (dvou) let od jejího uzavření. Informace o jednotlivých postupech vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto OP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující je srozuměn a souhlasí s tím, že má možnost před vlastním odesláním objednávky prodávajícímu tuto zkontrolovat, doplnit a případně upravit.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté mu kupujícím jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl žádnou újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující uzavřením smlouvy dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a zpráv), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla prodávajícího nebo na internetovou adresu www.panmatraci.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv.
SJEDNÁNÍ KUPNÍ CENY
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, avšak bez případné ceny a poplatků za dopravu, montáže a výnosu do patra pokud je účtována. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ
Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době jeho objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Zboží lze objednávat prostřednictvím elektronického obchodu na www.panmatraci.cz (dále jen „e-shop“). Před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou objednávku, sdělí mu v souladu s § 1820 odst. 1 obč. zák. prodávající : a) Cenu zboží a částku zálohy sjednané ceny, je-li vyžadována. b) Způsob platby (viz platební podmínky), náklady na dodání a způsob dodání zboží. c) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, uzavírané prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. d) Že v případě odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní přepravou. U vrácení lamelových roštů, u postelí dodaných bez montáže a jiného nábytku je tímto nákladem pro spotřebitele paušální částka 300,- Kč za každou vrácenou zásilku. Nemůže-li být vrácené zboží odesláno spotřebitelem poštovní přepravou, prodávající převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady (§ 1835 obč. zák.). f) Že dodání postelí s montáží u kupujícího (spotřebitele) se podle § 2085 odst. 1 obč. zák. vždy považuje za kupní smlouvu podle § 2079 a násl. obč. zák.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Pokud kupující stornuje objednávku zboží před jejím plněním prodávajícím písemným oznámením zaslaným na adresu sídla prodávajícího nebo na jeho e-mailovou adresu info(zavináč)panmatraci.cz, zavazuje se prodávajícímu uhradit storno poplatek (smluvní pokutu) ve výši jím zaplacené zálohy na kupní cenu zboží s tím, že v takovém případě kupující souhlasí, že prodávající je oprávněn započíst si proti stornu poplatku (storno poplatek činí 30% z celkové částky objednaného zboží), kupujícím zaplacenou zálohu. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že prodávající bude v prodlení s dodávkou zboží o více jak 30 (třicet) pracovních dnů proti termínu sjednanému či potvrzenému v objednávce zboží. Odstoupí-li po převzetí zboží spotřebitel od smlouvy, předá prodávajícímu nepoužité a nepoškozené zboží (lamelové rošty, postele, komody, event. jiný nábytek, matrace, lůžkoviny atd.) nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy – nikoli však dříve, než mu spotřebitel vrácené zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal (§ 1832 odst. 4 obč. zák.). Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky po odpočtu svých nákladů uvedených v těchto OP

Odstoupení od smlouvy a doplňkové služby

Pokud v objednávce máte službu “odběr starých matrací” při odstoupení od kupní smlouvy Vám budou vyúčtovány náklady na odběr starých matrací dle ceníku  https://panmatraci.cz/odvoz-stare-matrace/

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, především kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží.

To se nevztahuje na dodatečné náklady za doplňkové služby pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k úplnému jejímu poskytnutí

NEMOŽNOST ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM
Spotřebitel nemůže podle § 1837 obč. zák. odstoupit od smlouvy : a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele – matrace, lamelové rošty a postele (úpravou se rozumí změna struktury materiálu, který není v nabídce v internetovém obchodě www.panmatraci.cz b) o dodávce zboží v uzavřeném hygienickém obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit – matrace, polštáře, matracové chrániče a přikrývky
ZASLÁNÍ ZBOŽÍ
PŘEPRAVA ZBOŽÍ ZPĚT

Zásilka, která byla doručena prostřednictvím přepravní společnosti: PPL, GEIS a GLS při odstoupení od kupní smlouvy musí být vrácená odesílateli v původní krabici (případně nové krabici stejných rozměrů). Vrácené zboží pečlivě zabalte, vložte do krabice společně s vyplněným a podepsaným odstoupením od kupní smlouvy. V případě, že zásilku odešlete pouze ve ve fólii, budeme účtovat poplatky za balík a – typ dle aktuálního ceníku příslušné přepravní společnosti

Povolené rozměry PPL 35x35x95, 60x60x100, 60x60x120

Povolené rozměry Geis 35x35x160 max

Povolené rozměry GLS 35x35x140 max

Odstoupení od kupní smlouvy a zboží se zasílá doporučeným dopisem na adresu: LA SUA s.r.o., se sídlem Na Kopci 426/1b, Dolní Suchá, 735 64 Havířov , nebude-li v konkrétním případě dohodnuto s kupujícím jinak. Zboží koupené kupujícím se zavazuje vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající finanční částku. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nově věci také za podmínek stanovených v § 2110 obč. zák. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, bude se jednat o bezdůvodné obohacení podle § 2991 odst. 2 obč. zák. Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany jeho vlastnických práv k zakoupenému zboží. Předložením občanského průkazu souhlasí kupující se zpracováním osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Prodávající akceptuje tyto platby za koupené zboží:a) platba předem bankovním převodem na číslo účtu prodávajícího 2101689950/2010 (Fio banka) b) na dobírku při doručení zboží příslušným dopravcem (hotovost přebírá od kupujícího přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné) d) zálohová platba v případě, že prodávající požaduje zálohu na vyráběné zboží. Podle § 2132 obč. zák. se kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na zboží přechází již převzetím zboží kupujícím. Prodávající může požadovat po kupujícím zálohu ve výši 30–100% z celkové částky objednaného zboží. U běžných rozměrů a odstínů (postele, roštu, matrace atd.) je výše zálohy 30% z celkové částky objednaného zboží. U a-typových rozměrů a odstínů je výše zálohy 50 –100% z celkové částky objednaného zboží. Požadovat zálohu může prodávající i zpětně po přijetí objednávky přes internetový obchod www.panmatraci.cz.
DODACÍ PODMÍNKY
Zboží je možno kupujícímu zaslat dopravní službou prodávajícího, přepravní službou TOPTRANS. Cena přepravy se řídí dle nabídky prodávajícího.
POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Kupující je povinen bezprostředně při dodání a převzetí zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepicí pásky, poškození krabice, protržení obalu matrace apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme a prokáže přepravci, že zásilka již byla porušena při jejím převzetí, je nezbytné poškození popsat (případně vyfotit) a důkazně doložit v předávacím protokolu přepravce (tzn. dopsat do předávacího protokolu, že zákazník zboží přebírá s výhradou). Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na internetovou adresu reklamace(zavináč)panmatraci.cz nebo telefonicky sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Nepřevezme-li kupující objednané zboží a toto bude vráceno zpět prodávajícímu a/nebo při vrácení zboží prodávajícímu při odstoupení kupujícího od smlouvy, má prodávající právo požadovat na kupujícím paušální úhradu nákladů, a to: u malého zboží (matracové chrániče, polštáře, deky apod.) částka 190,- Kč, u velkých položek zboží (matrace, rošty, noční stolky, rampy nad postele apod.) částka 650,- Kč a u postelí, komod a skříní částka 1.200,- Kč. K uvedeným paušálním náhradám bude účtována cena dopravy, event. náklady účelně vynaložené na úpravu či opravu vráceného zboží. Nepřevezme-li kupující věc v sjednané době, náleží prodávajícímu podle § 2159 odst. 2 obč. zák. úplata za uskladnění, a to ve výši 100.- Kč za každý den uskladnění. Práva z vadného plnění a záruka za jakost Práva z vadného plnění se řídí § 2165 a násl. obč. zák. Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura), při uplatnění reklamace je nutno popsat závady zboží. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží (u postele od data její montáže) a její doba je 24 měsíců. Místem uplatnění reklamace je adresa prodávajícího uvedená na nákupním dokladu, event. e-mailová adresa info(zavináč)panmatraci.cz. Kupující odešle reklamované zboží s kopií nákupního dokladu. Právo na dodání nové věci, nebo na její výměnu má kupující i v případě odstranitelné vady nebo má kupující právo na přiměřenou slevu. Kupující má nárok na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Prodávající kupujícímu potvrdí datum přijetí reklamace, o jejímž přijetí rozhodne prodávající ihned, nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí, její obsah a způsob vyřízení, který žádá kupující. Odstranění vad reklamovaného zboží zajišťuje prodávající nejpozději do 30 dnů od data jejího přijetí.
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
– na zboží, na které byla poskytnuta sleva – běžné opotřebení – změny barvy použitých materiálů, opotřebení potahu a částečné změknutí použitých materiálů – vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím – vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou, nesprávným používáním zboží apod. – proležením matrací, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace (ČSN 91 1004)

KUPUJÍCÍ JE SROZUMĚN S TÍM, ŽE
– lamelové rošty jsou standardně dodávány o cca. 3,5 cm kratší a o 1 cm užší, je to z důvodu použitého kování ve vnitřní části postelí. Upozorňujeme zákazníky na rošty značky IKEA, tento výrobce vyrábí rošty v přesném rozměru např. 200×90 (v ČR je tento rošt ATYP). Tyto rošty pak nejdou použít do běžných postelí všech ostatních výrobců – tolerance u rozměrů matrací (délka, šířka) je +/- 1,5 cm – barevnost pěn v dodaných matracích vždy nemusí odpovídat barevnosti pěn ve vzorových matracích na prodejnách nebo fotografiím matrací v internetovém obchodě. Toto je způsobeno změnou přidaného barevného pigmentu při výrobě samotné pěny. Změna barevného pigmentu nemá žádný vliv na změnu tuhosti matrace nebo jejích jiných vlastností – při výrobě matrací se snažíme minimalizovat použití chemického lepidla a proto jednotlivé sendvičové vrstvy jádra matrace nejsou k sobě slepeny, ale pouze do sebe zapadají jako výřezové protikusy. Díky tomu, že VISCO pěna (paměťová pěna) použitá v horní části jádra matrace reaguje na okolní teplotu a je elastická, může se stát, že po dodání matrace může být horní vrstva posunuta nebo může působit, že její šíře je menší než spodní část jádra. Toto lze snadno vyřešit povytažením jednotlivých elastických vrstev paměťové pěny a srovnáním na velikost spodní části jádra. Poté matraci nechte v interiérové teplotě – matrace nesmí být zasílány k reklamaci přehnuté či srolované (vyjma komprimovaných matrací), musí být řádně zabaleny a zalepeny v igelitové folii – matrace může po rozbalení z ochranného obalu nějakou dobu specifický pach, což je způsobeno jeho zabalením v neprodyšném obalu – u postelí, které jsou povrchově upraveny olejovým pigmentem, je nutno zkontrolovat před vložením matrace do postele, zda je olej zaschlý (event. je třeba před vložením matrace do postele suchým hadříkem olej setřít aby nedošlo k uvolnění pigmentu na matrace) – vadou zboží není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravena jiným barevným odstínem anebo může obsahovat nižší jakost dřeviny (suky, začernání, jádrové dřevo, povrchové praskliny), stopy lepidla nebo stopy po opravě dřeva (dřevařský tmel, vosk). U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží – vadou zboží není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), vizuálně patrné spojení dřeva tzv. Spárovka – Průběžná lamela (laicky – nenavazují na sebe léta masivu). Použití Spárovky – Průběžné lamely je z důvodu zamezení prohnutí nebo zkroucení masivu na velkých plochách jako je hlavové čelo, nožní čelo, bočnice postele, boky a čílka komod a stolků a dalších výrobků z masivu.

UPLATNĚNÍ ZÁRUKY
Reklamaci lze uplatnit písemně prostřednictvím emailu na internetovou adresu info(zavináč)panmatraci.cz, na tel. čísle +420 776 031 716 nebo poštou na adresu LA SUA s.r.o., se sídlem Na Kopci 426/1b, Dolní Suchá, 735 64 Havířov. Prosíme přiložit nebo ofotit doklad o koupi a případně záruční list. Bez předchozí domluvy s reklamačním oddělením zboží na prodejny nevozte. Usnadníte tak průběh řešení reklamace.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto OP jsou vydány a je podle nich postupováno v souladu s § 1751 a násl. obč. zák. Je-li uzavřena mezi smluvními stranami smlouva podle § 1810 a násl. a § 2079 a násl. obč. zák., má tato smlouva přednost před zněním těchto OP. Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP bez předchozího upozornění s tím, že platné znění OP je uvedeno na www.panmatraci.cz.
trustworthy dissertation proofreading services

Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.
Cookies settings
Přijmout
X Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

ZÁSADY POUŽITÍ COOKIES

Tento web používá soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k zefektivnění uživatelské zkušenosti.
Cookies používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o Vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při Vašem používání jejich služeb. Zákon stanoví, že můžeme na Vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez Vašeho souhlasu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme Váš souhlas, jehož plný text naleznete zde, a který můžete kdykoliv odvolat, a to zde. Více o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje, se dozvíte v našich Zásadách ochrany osobních údajů, viz Ochrana osobních údajů.

Druhy cookies

Nezbytné

Nezbytné soubory cookie pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat. Cookies lze blokovat = zakázat, ale část stránek se Vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Nastavení cookies pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Analytické a výkonnostní

Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek. Používají se např. k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webem a obvykle pomáhají poskytovat informace o metrikách počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd. Analytické cookies dále možňují návštěvníkům snadno najít to, co hledají. Mohou také sloužit ke zlepšování výkonnosti a rychlosti webové stránky.

Preferenční

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo jak vypadá. Mohou jimi být např. Váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Reklamní a marketingové

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam všech cookies

Kompletní seznam všech používaných cookies naleznete při rozkliku jednotlivých kategorií zde.
Save settings
Cookies settings
X Zavřit

Vaše objednávka byla úspešně přijata.
Na uvedený email obdržite potvrzení.
Číslo Vaše objednávky:
var_dump
support

Máte nějaký dotaz?

Zanechte své telefonní číslo a my se Vám ozveme!


    Děkujeme!

    Ozveme se Vám během 2 hodin!