Stáhnout Obchodní  podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost jako prodávající a na straně druhé je kupující

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „OP“) vymezují a upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost DDF STUDIO s.r.o., se sídlem Na Kopci 426/1b, Dolní Suchá, 735 64 Havířov, IČ: 27187250, zapsaná ve veřejném rejstříku právnických osob vedeném Krajským soudem v Ostravě a kupujícího – spotřebitele (dále jen „kupující„ anebo „spotřebitel“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztah se řídí podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a je-li stranou obchodního vztahu spotřebitel, pak i zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Kupujícím je občan, podnikatel a/nebo právnická osoba. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a kupní smlouva je podle § 1810 a násl. obč. zák. uzavírána mimo obchodní prostory (prodejny) prodávajícího. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi OP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy (objednávky). Kupující předložením objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání (předložení) objednávky prodávajícímu. Projeví-li kupující zájem, zavazuje se mu prodávající zaslat OP jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu nebo kopii OP obdrží při předložení objednávky prodávajícímu v jeho prodejně.
KUPNÍ SMLOUVA
Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky zboží kupujícím umístěného prodávajícím na internetové stránce www.panmatraci.cz s tím, že kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a potvrzením objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na email, z něhož byla objednávka odeslána nebo na zadaný email, na vznik smlouvy (smluvního vztahu) však toto potvrzení nemá vliv. Uzavřenou smlouvu, včetně dohody o ceně lze měnit nebo rušit pouze na základě dodatečné dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si však vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že zboží se již nedodává nebo nevyrábí nebo se o více jak 10% zvýšila cena dodavatele (výrobce) zboží objednaného kupujícím. Smluvní vztahy a případné spory, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny obecnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje i objednávka potvrzená prodávajícím. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně 2 (dvou) let od jejího uzavření. Informace o jednotlivých postupech vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto OP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující je srozuměn a souhlasí s tím, že má možnost před vlastním odesláním objednávky prodávajícímu tuto zkontrolovat, doplnit a případně upravit.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté mu kupujícím jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl žádnou újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující uzavřením smlouvy dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a zpráv), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla prodávajícího nebo na internetovou adresu www.panmatraci.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv.
SJEDNÁNÍ KUPNÍ CENY
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, avšak bez případné ceny a poplatků za dopravu, montáže a výnosu do patra pokud je účtována. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ
Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době jeho objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Zboží lze objednávat prostřednictvím elektronického obchodu na www.panmatraci.cz (dále jen „e-shop“). Před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou objednávku, sdělí mu v souladu s § 1820 odst. 1 obč. zák. prodávající : a) Cenu zboží a částku zálohy sjednané ceny, je-li vyžadována. b) Způsob platby (viz platební podmínky), náklady na dodání a způsob dodání zboží. c) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, uzavírané prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. d) Že v případě odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní přepravou. U vrácení lamelových roštů, u postelí dodaných bez montáže a j