Stáhnout reklamační protokol

Reklamace má jasně stanovená pravidla, která upravuje zákon o ochraně spotřebitele. Základním právem každého spotřebitele je reklamace vadného či poškozeného zboží během záruční doby

Velká prosba Odstoupení od kupní smlouvy a reklamace vyřizujeme pouze na základě emailové komunikace. Prosíme podávat žádostí emailem nebo poštou. Po telefonu žádostí nepřebíráme. Děkujeme za pochopení.

POSTUP PŘI PODÁNÍ REKLAMACE
 1. Sepíšu reklamační protokol – pošlu prodejci na email
 2. Vyfotím vadu (FOTO MATRACE BEZ POTAHU)
 3. Pošlu fotodokumentaci na email
 4. Vyčkám na potvrzení prodejce (prosím vyčkejte na potvrzení, email s přílohou může spadnout do složky spam). V případě, že do 48 hodin jste neobdrželi potvrzovací email o příjetí reklamace, prosíme o zpětnou vazbu na tel. 777 033 238. Děkujeme
 5. Do 30- ti dnů obdržím vyrozumění
ZÁRUČNÍ LIST

Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti výrobku, které vznikly v průběhu užívání v důsledku běžného opotřebení, či přirozené změny vlastnosti materiálu, nebo na vady a nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a údržby uvedených
v návodu k používání. Záruční doba na kompletní výrobek (matraci) je 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Výrobce poskytuje zákazníkům prodlouženou záruku na jádra matrací při splnění podmínek uvedených v záručním certifikátu, který je součástí tohoto
záručního listu.

Poskytovaná záruka v zákonné lhůtě se vztahuje na výrobek uvedený v záručním listě (na základě faktury) a týká se všech vad zjištěných v zákonné záruční době způsobené vadným materiálem, vadnou konstrukcí nebo chybným zpracováním. Zjevné výrobní vady je nutno reklamovat ihned po převzetí a rozbalení výrobku.

Prodejce neručí za vady vzniklé přirozeným stárnutím a opotřebením, nevhodným uložením, skladováním, ošetřováním, neopatrnou dopravou a manipulací, hrubým zacházením nebo používáním k jinému účelu než účelu obvyklému, ke kterému je zboží určeno.

Záruka se nevztahuje na proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace dle ČSN 91 1004 Dále prodejce neručí za vady, které spotřebiteli vznikly následkem neodborné opravy jinou osobou, než kterou pověřil výrobce. Přirozené vytáhnutí potahové látky u matrací po určité době užívání nebrání běžnému užívání výrobku, nejsou tím dotčeny
užitné vlastnosti matrace. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, vyplývající pro něj ze zvláštních právních předpisů. Zjištěné závady reklamuje spotřebitel bez zbytečného odkladu v prodejně, kde bylo zboží nakoupeno – identifikace je uvedena na tomto listě v rámečku označeném a zároveň s vadným výrobkem předloží tento potvrzený záruční list a výstižný popis vady.

Matrace nesmí být předány na reklamaci přehnuté ani srolované, musí být řádně zabaleny, tak aby přepravou nedošlo k ušpinění nebo jinému poškození matrace. Výrobce si vyhrazuje nárok zamítnout reklamaci z důvodu hygienického znečištění matrace. Po přijetí matrace do reklamačního řízení bude s výrobkem postupováno dle ustanovení občanského zákoníku.

Tolerance rozměrů ±2% na délku, ±2,5% na šířku, 1 cm na výšku

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout okamžitě po převzetí zboží od prodávajícího nebo od dopravce, tzn. provést kontrolu úplnosti zboží, jeho neporušenosti a množství. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen, prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.
OZNÁMENÍ VAD
Kupující je povinen oznámit bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil. Vady, které nebylo zjevně možno zjistit bezprostředně při převzetí zboží, i když existovaly při převzetí zboží, ale projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy tyto mohly být zjištěny. Písemné oznámení zjištěných vad musí obsahovat identifikaci zboží, na něm zjištěných vad a popis způsobu, jak se vady projevují. Základními dokumenty pro vyřizování reklamací jsou pro zákazníka faktura a dodací list, který slouží současně jako záruční list a jsou na něm vyznačeny délky záruk pro jednotlivé položky zboží. Dostačující jsou i čísla těchto dokladů. Záruční list – Pokud výrobce / dovozce vydává vlastní záruční listy platné pro uplatnění reklamace v ČR, jsou tyto nezbytným dokumentem pro přijetí zboží do reklamačního řízení.
PŘEDÁNÍ A DOPRAVA REKLAMACÍ
Kupující doručuje reklamované zboží osobně nebo dopravcem na vlastní náklady a nebezpečí. Zboží z oprávněné reklamace je zasláno zpět na náklady prodávajícího, zboží z neoprávněné reklamace bude kupujícímu zasláno zpět na jeho náklady.
ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Rozsah záruky – na zboží, které je předmětem nákupu a prodeje mezi prodávajícím a kupujícím, poskytuje prodávající záruku na to, že bude způsobilé k obvyklému užívání a že bude mít obvyklé vlastnosti za dodržení příslušných norem, pracovních postupů a výkonu. Délka záruky – výše uvedené vlastnosti dodaného zboží jsou garantovány maximálně po dobu, která je uvedena na Dodacím listu u jednotlivých druhů zboží, není-li dohodnuto či stanoveno jinak. Odpovědnost za vady – prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží po převzetí kupujícím v níže uvedeném rozsahu. Má-li prodávající zboží odeslat na místo určené kupujícím, platí, že věc byla dodána v době, kdy byla předána prvnímu dopravci k přepravě. Prodávající je dále zavázán odstranit na své náklady každou závadu, která vznikla na zboží konstrukční vadou, vadou použitého materiálu nebo vadným zhotovením výrobku, za něž nese odpovědnost. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady, které byly kupujícím oznámeny po uplynutí záruční doby. Záruční doba začíná dnem vystavení dodacího listu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v oprávněném reklamačním řízení, tedy prodlužuje se o dobu záruční opravy. Dojde-li k výměně věci nebo vadné části výrobku, záruční doba se zkracuje o délku, po kterou kupující původní věc užíval. Odpovědnost za škody po převzetí poté, co byla provedena na základě reklamace oprava či výměna – prodávající neručí za škody, které vznikly přepravou nebo při skladování a dále za poškození, která vzniknou po převzetí zboží kupujícím. Vlastnické právo – zboží dodané prodávajícím zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny. Zaplacení je považováno za uskutečněné okamžikem uhrazení fakturované částky prodávajícímu v plné výši u jeho banky. Pokud není v tomto případě stanoveno jinak, platí obecná ustanovení § 425 Obchodního zákoníku. Reklamace do 3 dnů – Pokud kupující uplatní reklamaci zboží do 3 pracovních dnů ode dne zakoupení / převzetí dopravcem (včetně), toto zboží mu bude po otestování a zjištění závady do 24 hodin po otestování (technik má na testování vyhrazenu lhůtu 24 hod.) vyměněno v případě, že bude skladem. Není-li zboží skladem, platí obvyklé záruční podmínky.
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
 • vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva (např. zboží s mírným poškozením o němž byl zákazník informován)
 • běžné opotřebení (změnu barvy použitých materiálů, která může být způsobena atmosférickými vlivy, opotřebení potahu a částečné změknutí použitých materiálů)
 • vady způsobené při dopravě zboží dopravním prostředkem zákazníka
 • vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou nebo nesprávným používáním zboží
 • drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzorku látky
 • proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace dle ČSN 91 1004
 • poškození zboží živly
 • lamelové rošty jsou standardně dodávány o 4 cm kratší a o 1 cm užší
 • tolerance rozměr (délka, šířka) je +/- 1 cm
 • matrace nesmí být na reklamaci poslány znečištěné, přehnuté ani srolované (vyjma komprimovaných matrací), musí být řádně zabaleny a zalepeny v igelitu (ne ve strečové folii) tak, aby nedošlo přepravou k ušpinění nebo jinému poškození reklamovaného zboží

ZÁKONNÁ ZÁRUKA
Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí příslušnými ustanoveními  zákon č. 89/2012 Sb. s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY. PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY MÁ KUPUJÍCÍ PRÁVO:
1)  jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. 2)  jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy 3)  jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy 4)  jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Kupující dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

PODMÍNKY REKLAMACE
V případě výskytu vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace provozovna LA SUA s.r.o. Zákazník může uplatnit reklamaci doručením zboží poštou na adresu: LA SUA s.r.o., Na Kopci 426/1b, 735 64 Havířov. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zákazníkovi zasláno nebo předáno na náklady prodávajícího. Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Lhůta pro vyřízení reklamace běží následující den od převzetí zboží od přepravce. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
ODESLÁNÍ REKLAMACE PRODÁVAJÍCÍMU
Před odesláním reklamovaného zboží prosíme kontaktujte spol. La Sua s.r.o o sjednání přepravy. Reklamovaný výrobek prosím důkladně zabalte a kontaktujte reklamační oddělení. Prosíme zboží neodesílat bez potvrzení ze strany reklamačního oddělení. Při odeslání zásilky doporučujeme využívat přepravní společnosti, se kterými již máme navázánu spolupráci (PPL, GEIS, GLS, Top Trans). V případě, že zboží bude odesláno jinou přepravní společnosti nemůžeme garantovat nárok na proplacení účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací.

MÁM NĚCO PLATIT ZA VYŘÍZENÍ REKLAMACE?
Rozhodně ne. Reklamace musí být pro spotřebitele bezplatné. Vzhledem k tomu, že jejich vyřizování patří mezi povinnosti prodávajícího, je to právě on, kdo nese náklady s tím spojené. I když reklamaci důvodně zamítne, nemůže po klientovi požadovat úhradu nákladů, které s reklamací měl, například náklady odborného posouzení.

Kde je to upraveno: § 1814 písm. a), § 1815, § 2169 odst. 1 a § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 13, § 19 odst. 3 a § 24 odst. 7 písm. l) a x) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

1/ INFORMAČNÍ POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO
Obecná informační povinnost
Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), „prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách“.

Prodávající, za předpokladu, že naplní dikci zákona, může způsob poskytování informací přizpůsobit charakteristikám svého podnikání. Jednou z forem, jak tuto zákonnou informační povinnost naplnit, mohou být i tzv. reklamační řády vydávané podnikatelem. S výjimkou oblasti telekomunikací, služeb finančního trhu a energetiky (podrobné vymezení v § 20e ZOS) je subjektem mimosoudního řešení sporů Česká obchodní inspekce.

Prodávající může použít např. tuto nebo podobnou formulaci:
„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

Pokud prodávající provozuje internetové stránky, je třeba informaci o subjektu mimosoudního řešení sporů zveřejnit také na těchto stránkách. Stejně tak, využívá-li prodávající standardizované obchodní podmínky, je povinen informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů uvést také zde.

Informační povinnost při vzniku sporu
Podle § 14 odst. (2) ZOS „v případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“

Trvalým nosičem dat je jakýkoli nástroj, který umožňuje spotřebiteli nebo obchodníkovi ukládat informace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu. V praxi se bude jednat především o elektronickou poštu.

2/ ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI INTERNETOVÝCH OBCHODŮ
Další specifické povinnosti ukládá internetovým obchodníkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.

Podle článku 14 odst. 1 tohoto nařízení „obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný. Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb on-line, uvedou rovněž svoji e-mailovou adresu.“

Platforma pro řešení sporů online bude Evropskou komisí spuštěna k 15. únoru 2016 na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dále, podle článku 14 odst. 2 nařízení „obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, kteří se zavázali nebo jsou při řešení sporů se spotřebiteli povinni využívat jednoho nebo více subjektů alternativního řešení sporů, informují spotřebitele o existenci platformy pro řešení sporů on-line a možnosti jejího využití při řešení jejich sporů. Uvedou elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line na svých internetových stránkách a, pokud je nabídka učiněna e-mailem, v uvedeném e-mailu. Tyto informace se případně uvedou také ve všeobecných obchodních podmínkách týkajících se kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb uzavíraných on-line.“

Vzhledem k tomu, že užívání systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je povinné pro všechny prodávající, kteří svou podnikatelskou činnost vykonávají na území České republiky, bude se tato povinnost týkat prakticky všech českých internetových obchodů.

Opět platí, že prodávající, za předpokladu, že naplní dikci nařízení EU, může způsob poskytování informací přizpůsobit charakteristikám svého podnikání. Využít může např. tuto nebo podobnou informaci umístěnou na své internetové stránce a v obchodních podmínkách:

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Zvláštní pozornost by této povinnosti měly věnovat internetové obchody, které svou podnikatelskou činnost vykonávají také v jiných členských státech Evropské unie, neboť mohou být vázáni právními předpisy o mimosoudním řešení sporů těchto států. Tomu by měla být přizpůsobena také informace zveřejněná na jejich internetových stránkách.

3/ KOMPETENCE ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE
Vedle své role subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce vykonává v této oblasti také dozor nad dodržováním některých povinností prodávajícími.

Jak bylo uvedeno výše, prodávající, za předpokladu, že naplní dikci příslušného právního předpisu, může způsob poskytování informací přizpůsobit charakteristikám svého podnikání. Zda prodávající těmto požadavkům dostál, bude inspektory České obchodní inspekce posuzováno vždy jednotlivě s přihlédnutím k charakteristikám konkrétního případu.

Vedle informační povinnosti podle § 14 ZOS má prodávající také povinnost úzce spolupracovat a poskytnout České obchodní inspekci nebo pověřenému subjektu součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, mimo jiné vyjádřit se do 15 pracovních dnů k návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, o kterém byl Českou obchodní inspekcí vyrozuměn.

Porušení těchto povinností podnikatele může být klasifikováno jako správní delikt, za který může být Českou obchodní inspekcí uložena pokuta do výše 1 000 000 Kč.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2016 a vztahuje se na zboží zakoupené ode dne jeho platnosti. Prodávající si vyhrazuje právo na jeho změnu

Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.
Cookies settings
Přijmout
X Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

ZÁSADY POUŽITÍ COOKIES

Tento web používá soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k zefektivnění uživatelské zkušenosti.
Cookies používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o Vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při Vašem používání jejich služeb. Zákon stanoví, že můžeme na Vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez Vašeho souhlasu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme Váš souhlas, jehož plný text naleznete zde, a který můžete kdykoliv odvolat, a to zde. Více o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje, se dozvíte v našich Zásadách ochrany osobních údajů, viz Ochrana osobních údajů.

Druhy cookies

Nezbytné

Nezbytné soubory cookie pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat. Cookies lze blokovat = zakázat, ale část stránek se Vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Nastavení cookies pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Analytické a výkonnostní

Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek. Používají se např. k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webem a obvykle pomáhají poskytovat informace o metrikách počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd. Analytické cookies dále možňují návštěvníkům snadno najít to, co hledají. Mohou také sloužit ke zlepšování výkonnosti a rychlosti webové stránky.

Preferenční

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo jak vypadá. Mohou jimi být např. Váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Reklamní a marketingové

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam všech cookies

Kompletní seznam všech používaných cookies naleznete při rozkliku jednotlivých kategorií zde.
Save settings
Cookies settings
X Zavřit

Vaše objednávka byla úspešně přijata.
Na uvedený email obdržite potvrzení.
Číslo Vaše objednávky:
var_dump
support

Máte nějaký dotaz?

Zanechte své telefonní číslo a my se Vám ozveme!


  Děkujeme!

  Ozveme se Vám během 2 hodin!